ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Δ.Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Δ.Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Σχολικό Έτος 2021 – 2022

Για την πρόσληψη τους οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά στην σχολική μονάδα που έχουν τοποθετηθεί:

1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ )

2. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ, αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (βλ. παρακάτω)

3. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για έγγαμους ή/και με τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης. Αίτηση για επίδομα τέκνου (βλ. παρακάτω)

5. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ ,για τους άντρες. Αν δεν υπάρχει θα το αναζητήσει η υπηρεσία.

6. Φωτοαντίγραφα προϋπηρεσίας  για κάθε σχ. έτος: ο/η εκπαιδευτικός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (βλέπε παρακάτω) , σύμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που καταθέτει, για κάθε σχολ. έτος χωριστά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

7. (Φωτοαντίγραφο)  Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ

8. (Φωτοαντίγραφο)  Α.Μ.Κ.Α  Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου από το ΙΚΑ

9.(Φωτοαντίγραφο)  Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου – Α.Μ.ΙΚΑ

10. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τράπεζας όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό.

11. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

12.Πρόσφατες (τελευταίου τριμήνου) ιατρικές γνωματεύσεις ,  από παθολόγο και ψυχίατρο, ιδιώτη ή δημοσίου νοσοκομείου στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα. Θα πρέπει να προσκομιστούν  με την ανάληψη υπηρεσίας.

13. Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκομίζει στην υπηρεσία και την σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ 

 
 
 
 
ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...