ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Δ.Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Δ.Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Για την πρόσληψη τους οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία (σε περίπτωση δε ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου).

2. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχει) και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση δε ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου.

3. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (βλέπε παρακάτω)

4. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για έγγαμους ή/και με τέκνα). Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης.

6. Αίτηση για επίδομα τέκνου (βλέπε παρακάτω)

7. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ , για τους άντρες. Αν δεν υπάρχει θα το αναζητήσει η υπηρεσία.

8. Φωτοαντίγραφα προϋπηρεσίας για κάθε σχ. Έτος. Ο/η εκπαιδευτικός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (βλέπε παρακάτω), σύμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που καταθέτει, για κάθε σχολ. έτος χωριστά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ( όχι συγκεντρωτική εκτύπωση από το ΟΠΣΥΔ).

9. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.

10. Φωτοαντίγραφο Α.Μ.Κ.Α. – βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου από τον ασφαλιστικό σας φορέα

11. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης απογραφής άμεσα ασφαλισμένου- Α.Μ. ΙΚΑ

12. Φ/Α της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τράπεζης όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό.

13.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

14.Πρόσφατες (τελευταίου τριμήνου) ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο και ψυχίατρο, ιδιώτη ή δημοσίου νοσοκομείου, στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα. Πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

15. Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκομίζει στην υπηρεσία και τη σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί.

—————————————————————————————————————————————————

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

Υπεύθυνη Δήλωση

Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας

Δελτίο Απογραφής

ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Αίτηση χορήγησης επιδόματος τέκνου.

Αίτηση αναγνώρισης Προϋπηρεσίας

Δελτίο Απογραφής

Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας

Αίτηση οικογενειακού επιδόματος

Υπεύθυνη Δήλωση

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...