Δυσπρόσιτες Σχολικές Μονάδες

Β’ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                         Κατηγορία Μοριοδότησης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ –                                                        Ι

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΘΑΚΗΣ –                                   Ι

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ –                                                                      Ι

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ ΙΘΑΚΗΣ –                                         Ι