Μηνιαίο αρχείο: Νοέμβριος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. Φ.350 / 66 / 151441 /E3/ 06 – 11 – 2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα...