Ν Ε Ο – Δ’ φάση Προσλήψεων Αναπληρωτών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, Σχολικό Έτος 2020-2021 (Λειτουργικά Κενά)

5-1-2021 Ν Ε Ο – Παρακαλούνται οι προσληφθέντες αναπληρωτές (Δ’ Φάσης ) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας  Γενικής Παιδείας ΠΕ Δ ΦΑΣΗ και ΣΜΕΑΕ ΠΕ Δ ΦΑΣΗ να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail:  mail@dipe.kef.sch.gr  σε μορφή .pdf, τη  ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (βλ. παρακάτω) προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση τοποθέτησης τους στις σχολικές μονάδες.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τη ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ μέχρι την  Πέμπτη 7-1-2021 και ώρα 10:00.

«Οι προσληφθέντες αναπληρωτές….οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης. ….Εάν ο αναπληρωτής ή ωρομίσθιος τοποθετείται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας, σύμφωνα με την απόφαση τοποθέτησης. Κατ’ εξαίρεση για λόγους ανωτέρας βίας δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία, εντός της ίδιας προθεσμίας, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη της.»

____________________________________________________________________________________________________________________________

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Δ.Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Σχολικό Έτος 2020 – 2021

Την πρώτη μέρα της πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ )

2. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ, αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

3. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για έγγαμους ή/και με τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης.

4α. Αίτηση για επίδομα τέκνου

5. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ ,για τους άντρες. Αν δεν υπάρχει θα το αναζητήσει η υπηρεσία.

6. Φωτοαντίγραφα προϋπηρεσίας για κάθε σχ. έτος: ο/η εκπαιδευτικός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας , σύμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που καταθέτει, για κάθε σχολ. έτος χωριστά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις (και όχι συγκεντρωτικά από το ΟΠΣΥΔ). Επισημαίνουμε ότι δεν θα προβαίνουμε στην αναγνώριση προϋπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση.

7. (Φωτοαντίγραφο) Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ

8. (Φωτοαντίγραφο) Α.Μ.Κ.Α Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου από το ΕΦΚΑ

9. (Φωτοαντίγραφο) Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου –Α.Μ. ΕΦΚΑ

10. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ τράπεζας όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό.

11.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

12.Πρόσφατες ιατρικές γνωματεύσεις (από παθολόγο και ψυχίατρο, ιδιώτη ή δημοσίου νοσοκομείου στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα). Θα πρέπει να προσκομιστούν με την ανάληψη υπηρεσίας.

13. Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκομίζει στην υπηρεσία και την σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Δ φαση 5-1-2021

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...