Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων με τη Μοριοδότηση των Εκπαιδευτικών Αιτούμενων Μετάθεση

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας ανακοινώνει τους πίνακες, με τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση:

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ

ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 144421/Ε2/ 11-11-2021 έγγραφο ΥΠΑΙΘ με θέμα : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: Ψ85Π46ΜΤΛΗ-7Λ8),

Από 13-12-2021 μέχρι και 17-12-2021 θα υποβάλλονται ενστάσεις (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mail@dipe.kef.sch.gr) και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.”

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...