Μηνιαίο αρχείο: Ιανουάριος 2019

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

ΕΞΕ – 5077 – 2019 – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΥΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΕΚ 5933-2018 Ν.4547_2018 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 6ΜΧΘ4653ΠΣ-ΛΣΥ

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στην Δ.Π.Ε Κεφαλληνίας

  Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στην Δ.Π.Ε Κεφαλληνίας ΨΩΜΠ4653ΠΣ-Μ7Σ Αίτηση Αίτηση Υπεύθυνου Πληροφορικής 14 01 2019 (1) Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση για επιλογή Υπεύθυνου...