Μηνιαίο αρχείο: Μάιος 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ για ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη: την με αρ. πρωτ. 149629/Ε2/03-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά σε «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-21»,...