Ν Ε Ο – Πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν.4722/2020 (Α΄ 177)

19-10-2020 Ν Ε Ο – Παρακαλούνται οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές  στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας ΠΕ60, ΠΕ70 και  ΠΕ 70 ΕΑΕ να αποστείλουν ηλεκτρονικά ΑΜΕΣΑ στο e-mail:  mail@dipe.kef.sch.gr  σε μορφή .pdf, τη  ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (βλ. παρακάτω) προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση τοποθέτησης τους στις σχολικές μονάδες.

“Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.”

________________________________________________________________________________

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ

Δ. Π. Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Σχολικό Έτος 2020 – 2021

(Την πρώτη μέρα της πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά)

1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ )

2. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ, αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

3. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για έγγαμους ή/και με τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης.

4α. Αίτηση για επίδομα τέκνου

5. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ ,για τους άντρες. Αν δεν υπάρχει θα το αναζητήσει η υπηρεσία.

6. Φωτοαντίγραφα προϋπηρεσίας  για κάθε σχ. έτος: ο/η εκπαιδευτικός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας , σύμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που καταθέτει, για κάθε σχολ. έτος χωριστά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις (και όχι συγκεντρωτικά από το ΟΠΣΥΔ). Επισημαίνουμε ότι δεν θα προβαίνουμε στην αναγνώριση προϋπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση.

7.      (Φωτοαντίγραφο)  Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ

8.     (Φωτοαντίγραφο)  Α.Μ.Κ.Α  Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου από το ΕΦΚΑ

9.     (Φωτοαντίγραφο)  Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου –Α.Μ. ΕΦΚΑ

10. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ τράπεζας όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό.

11.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

12.Πρόσφατες ιατρικές γνωματεύσεις (από παθολόγο και ψυχίατρο, ιδιώτη ή δημοσίου νοσοκομείου στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα). Θα πρέπει να προσκομιστούν  με την ανάληψη υπηρεσίας.

13. Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκομίζει στην υπηρεσία και την σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί.   ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ    

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ  ΠΕ70      
  Α΄ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ      
           
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΟ    
1 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ   1  
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ   1  
3 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ   2  
         
4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ   1  
5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΡΟΥ   1  
6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ   1  
  ΣΥΝΟΛΟ 7  
           
           
           
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60    
  Α΄ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    
         
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΟ  
1 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ   1
  ΣΥΝΟΛΟ 1
                   

 

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ  ΠΕ70ΕΑΕ        
  Α΄ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ      
           
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΟ    
1 ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ   1  
  ΣΥΝΟΛΟ 1  
         

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...