Κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού, κατά φθίνουσα σειρά, Πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας.

Μετά την κατάρτιση, με την 8η/03042023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου
επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, του Τελικού Αξιολογικού Πίνακα επιλογής
Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και την ΚΥΡΩΣΗ του με την
Φ10.3.1/1749/07042023 (ΑΔΑ:ΨΑΖ046ΜΤΛΗΞΘΒΛ) ΑΠΟΦΑΣΗ του
Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων,
αναρτούμε στην Ιστοσελίδα μας, τον ΚΥΡΩΜΕΝΟ Πίνακα, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις σχετικές/αναφερόμενες εγκυκλίους και διατάξεις.

Η Χρονική Περίοδος δηλώσεων προτιμήσεων σχολικών μονάδων από τους
υποφηφίους ορίζεται: από Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 ώρα 08:00, έως και Τρίτη
11 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

Φ10.3.1 1749 07-04-2023 Κύρωση Τελικού Αξιολογικού ΠΙΝ ΔΝΤΩΝ ΣΧ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΠΕ Κεφαλονιάς ΨΑΖ046ΜΤΛΗ-ΘΒΛ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...