ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου, απαιτείται η επίσημη μετάφραση, η αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου από ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου.)
 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α, ΑΦΜ, Α.Μ. ΙΚΑ
 4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τράπεζας όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την εκπαιδευτικό.
 5. Φωτοαντίγραφα προϋπηρεσίας για κάθε σχ. έτος: ο/η εκπαιδευτικός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας (πατήστε εδώ), σύμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που καταθέτει, για κάθε σχολ. έτος χωριστά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις (και όχι συγκεντρωτικά από το ΟΠΣΥΔ). Επισημαίνουμε ότι δεν θα προβαίνουμε στην αναγνώριση προϋπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση.
 6. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ ,για τους άντρες. Αν δεν υπάρχει θα το αναζητήσει η υπηρεσία.
 7. Πρόσφατες (εντός 3μήνου) ιατρικές γνωματεύσεις (από παθολόγο και ψυχίατρο, ιδιώτη ή δημοσίου νοσοκομείου στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα).
 8. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης σφραγισμένη σε φάκελο. (πατήστε εδώ)
 9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός 3μήνου) (μόνο για έγγαμους ή/και με τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης. Μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» http://www.ermis.gov.gr
 10. Σε περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκομίζει στην υπηρεσία και την σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί.
 11. Έναν υπηρεσιακό φάκελο για το Προσωπικό Μητρώο Υπαλλήλου

Λοιπά αποδεικτικά: γλωσσομάθειας, γνώσης υπολογιστών κ.λπ. που επιθυμείτε να καταθέσετε στο προσωπικό σας μητρώο.

Υπεύθυνη Δήλωση Νεοδιόριστων (πατήστε εδώ)

Αίτηση για οικογενειακό επίδομα (πατήστε εδώ)

Υπεύθυνη Δήλωση για οικογενειακή παροχή  (πατήστε εδώ)

Αναγνώριση Μεταπτυχιακού – Διδακτορικού τίτλου σπουδών: 1. Αίτηση του/της εκπαιδευτικού προς την ΔΠΕ Κεφαλληνίας (πατήστε εδώ) 2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών 3.  Αναλυτική βαθμολογία για μεταπτυχιακό ή περίληψη διδακτορικής διατριβής για διδακτορικό τίτλο. Στην περίπτωση τίτλων από πανεπιστήμια του εξωτερικού, απαιτείται η επίσημη μετάφραση και η αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου από ΔΟΑΤΑΠ.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...