Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

Για την πρόσληψη τους οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία (σε περίπτωση δε ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου).

2. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχει) και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση δε ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου.

3. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

4. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για έγγαμους ή/και με τέκνα). Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης.

6. Αίτηση για επίδομα τέκνου

7. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ , για τους άντρες. Αν δεν υπάρχει θα το αναζητήσει η υπηρεσία.

8. Φωτοαντίγραφα προϋπηρεσίας για κάθε σχ. Έτος. Ο/η εκπαιδευτικός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (βλέπε παρακάτω), σύμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που καταθέτει, για κάθε σχολ. έτος χωριστά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ( όχι συγκεντρωτική εκτύπωση από το ΟΠΣΥΔ).

9. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.

10. Φωτοαντίγραφο Α.Μ.Κ.Α. – βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου από τον ασφαλιστικό σας φορέα

11. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης απογραφής άμεσα ασφαλισμένου- Α.Μ. ΙΚΑ

12. Φ/Α της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τράπεζας όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό.

13.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

14.Πρόσφατες (τελευταίου τριμήνου) ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο και ψυχίατρο, ιδιώτη ή δημοσίου νοσοκομείου, στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα. Πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

15. Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκομίζει στην υπηρεσία και τη σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί.

16. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,
ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Πράξη-Ανάληψης-Υπηρεσίας

Δελτίο-Απογραφής

Αίτηση-οικογενειακού-επιδόματος

Αίτηση-αναγνώρισης-Προϋπηρεσίας

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΤΙΤΙΛΟΥ-ΣΠΟΥΔΩΝ