Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Δ.Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Για την πρόσληψη τους οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καταθέσουν στη Σχολική Μονάδα τοποθέτησης, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία (σε περίπτωση δε ξενόγλωσσου πτυχίου χρειάζεται επίσημη μετάφραση, αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου).

2. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχει) και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση δε ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου.

3. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (βλέπε παρακάτω)

4. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για έγγαμους ή/και με τέκνα). Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης.

6. Αίτηση για επίδομα τέκνου (βλέπε παρακάτω)

7. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ , για τους άντρες. Αν δεν υπάρχει, θα το αναζητήσει η υπηρεσία.

8. Φωτοαντίγραφα προϋπηρεσίας για κάθε σχ. Έτος. Ο/η εκπαιδευτικός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (βλέπε παρακάτω), σύμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που καταθέτει, για κάθε σχολ. έτος χωριστά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ( όχι συγκεντρωτική εκτύπωση από το ΟΠΣΥΔ).

9. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.

10. Φωτοαντίγραφο Α.Μ.Κ.Α. – βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου από τον ασφαλιστικό σας φορέα

11. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης απογραφής άμεσα ασφαλισμένου- Α.Μ. ΙΚΑ

12. Φ/Α της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό.

13.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

14.Πρόσφατες (τελευταίου τριμήνου) ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο και ψυχίατρο, ιδιώτη ή δημοσίου νοσοκομείου, στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα. Πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

15. Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκομίζει στην υπηρεσία και τη σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

Ανάληψη υπηρεσίας για παράλληλη στήριξη

Ανάληψη υπηρεσίας

Αίτηση για αναγνώριση ΜΤΣ

Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας

Αίτηση για οικογενειακό επίδομα

Δελτίο απογραφής

Υπεύθυνη Δήλωση